Avgifter för underhåll av våra vägar.

Kostnader för väghållning som inte täcks av bidrag, finansieras av medlemmarna. 
Den enskilde föreningsmedlemmen är skyldig att betala de uttaxerade beloppen.
Utdebiterade och till betalning förfallna belopp är enligt 46 § SFL direkt utmätningsbara hos medlemmarna på samma sätt som en lagakraftvunnen dom.

Föreningens fordran är dessutom förenad med förmånsrätt i medlemmarnas fastigheter enligt lagen (1973:1152) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. 
Det innebär att föreningens fordran har högsta prioritet vid en exekutiv auktion och föreningen får utdelning före första pantbrev i fastigheten.
Detta gör att styrelsen vid betalningsmiss alltid, efter en påminnelse, vänder sig direkt till kronofogden för utmätning av fordran i fastigheten.