Framtida underhåll.

När schaktning har utförts i våra vägar eller annan allmän plats som vägföreningen förvaltar, skall byggherren eller entreprenören ersätta Nol-Alafors Vägförening för de eventuellt ökade framtida kostnader för underhåll och för den genom ingreppet försämrade standarden på markområdet som kan uppkomma. 
Avgiften gäller för att schaktning har utförts.
Avgiften är för närvarande 200: - m2  på hårdgjord yta och gäller tillsvidare.
Avgiften är för  närvarande 50: - m2 på grönyta eller plantering och gäller tills vidare.
Om ett arbete utförs utan godkänd tillståndsansökan och ansökan för tillfällig trafikanordningsplan eller att förutsättningarna i ansökan inte följs tas vite ut med 10 000 kr per gång. Detta gäller även akuta arbeten som inte anmälts följande arbetsdag.
Vite för VA-betäckningar som ligger dolda i schakten efter återställning debiteras med
3 000 kr/betäckning.
Dessa avgifter gäller såväl enskilda personer, privata företag och kommunala verksamheter.