Att tänka på inför vintersäsongen

Så här hjälps vi åt med vinterväghållningen

Nol-Alafors Vägförening följer Ale Kommuns principer vid de vägavsnitt som förvaltas och sköts av Vägföreningen.
Vi vill därför hänvisa till de riktlinjer som upprättats för Ale Kommun.

Det är viktigt att vi som medborgare och fastighetsägare inom Kommunen förstår svårigheten med att upprätthålla en god vinterväghållning för alla, i synnerhet under pågående oväder.

Tillgången på "snöskottare" (maskin och förare) är begränsad och det behövs arbetstid att köra igenom alla vägar och områden som blir berörda.

Det har framkommit synpunkter på att ekipagen i något fall kört för fort och kanske inte tagit tillräcklig hänsyn till rådande omgivning.

Vägföreningen vill uppmärksamma på att de utsedda förarna på intet sätt medvetet kör eller hanterar snöröjningen vårdslöst.
Det är också så att vinterväghållarna inte kan pausa för att släppa fram trafik och fotgängare som är på väg till sina arbeten och skolor.
Här måste vi ha förståelse för att röjningen är en förutsättning för att både fordon och människor skall kunna ta sig till sina arbetsplatser, skolor och stationer för kollektivtrafik.

När vinterväghållarna är i närheten - iakttag försiktighet och lämna företräde så att de kan göra sitt jobb för oss.

Fastighetsägare
Som fastighetsägare har du ansvar för renhållning, snöröjning och halkbekämpning på gångytan i anslutning till fastigheten. Snö och is som faller från tak ner på gångytan måste fastighetsägaren ta bort. Skotta ner snö och is från taket för att undvika olyckor.
Tänk också på att försöka hålla området kring brevlådan och fram till soptunnan snö- och isfritt samt sandat så att brevbärare, tidningsbud och renhållningsarbetare kan komma fram.

Var uppmärksam på och ta bort nedhängande grenar från träd och buskar så att dessa inte hindrar vinterväghållarna i sitt jobb.

Bilförare
Undvik parkering på gatorna när snöröjning kan tänkas ske.

Cyklister & Fotgängare
Använd i första hand cykelvägarna och trottoarer. Parkera cykeln så att den inte försvårar för gående att ta sig fram eller hindrar plogningen.

Iakttag försiktighet och håll undan för snöröjare så att olyckor undviks. Släpp fram vinterväghållarna och deras maskiner så att de kan fullfölja sitt jobb.

Visa hänsyn och hjälp våra snöröjare i sitt arbete så tjänar vi alla på att snön kommer bort fort och att halkbekämpningen kan genomföras.

Prioritering vid snöröjning av kommunala gator och vägar
Vi gör första insatsen när snödjupet är mer än fem centimeter.
Vi prioriterar branta backar. Dessa plogas och saltas enligt ett speciellt backprogram.
Gång- och cykelvägar till hållplatser, resecentrum, kommunala anläggningar och parkeringar plogas efter att de prioriterade backarna är färdiga.
Därefter plogas de mindre trafikerade gatorna.
Halkbekämpning utförs efter slutförd plogning.
Vi har beredskap mellan första november till sista mars.

Hämta grus
Du kan hämta grus för halkbekämpning på Gustavas plats i Älvängen, på driftkontoret i Emylund (Älvängen) och i Brandsbo (Nol).