Kallelse till Årsmöte

i Medborgarhuset, Alafors

den 14 mars 2016 kl 19.00

På dagordningen sedvanliga årsmöteshandlingar såsom årsberättelse, bokslut och vägavgift samt fastställande av debiteringslängd 2016 och fastställande av förfallodag för debitering 2016-04-30.

Kallelse med alla handlingar kommer att finnas tillgängliga hos sekreteraren, ordförande, Tempo i Nol samt här på hemsidan.


Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2016.

Motion från Ale kommun har inkommit angående intresseanmälan för kommunalt övertagande av allmän platsmark inom vägsamfälligheten.