Styrelsen ser inga möjligheter att hålla Årsmötet för 2021 på ordinarie tid och plats i mitten på mars.
I avvaktan på att vaccinationen mot Covid-19 skall komma igång på bred front, senareläggs Årsmötet till tidigast någon gång under juni månad.
Styrelsen ser inte behov av att förändra medlemsavgiften för 2021 utan avser att fakturera medlemmarna under mars med oförändrad avgift på 1800 Sek.
Befintliga styrelsemedlemmar kommer att fortsätta sina uppdrag tills Årsmötet hålls då val av eventuella ersättare görs på sedvanligt sätt.

Om någon medlem har brådskande frågor som måste hanteras innan Årsmötet hålls, kontakta ordförande eller någon i Styrelsen för bedömning hur vi går vidare med detta.

Det råder stundtals svåra trafiksituationer längs Folketshusvägen och dess bivägar. Anledningen är givetvis till stor del all byggtrafik som uppstår då ett begränsat område bebyggs och ändras så som nu sker i centrala Nol.
Det byggs inte bara fastigheter utan cykel- & gångvägar uppförs nu för att längre fram kunna bidraga till bättre infrastruktur för de boende i området.
Ni som berörs, ha överseende med de problem som råder nu - arbetena och förändringarna är till för att det skall bli bättre i framtiden.


Kommunen håller på med V/A-arbete längs Smedjebacken i Alafors och arbetet kommer att fortgå från mars till slutet av hösten i år.
Framkomligheten kommer att vara begränsad så boende och besökande till fastigheterna längs vägen ombeds ha överseende med de problem som kan uppstå.


Det planerade Årsmötet Tisdagen den 24/3, 2020 kl. 19 ställs in tills vidare.
Ny tidpunkt kommer att meddelas senare.

Med anledning av rådande situation med Coronavirus, har styrelsen för Nol-Alafors Vägförening beslutat att vi senarelägger Årsmötet tills vi får en mer normal situation av hälsoläget.

Detta gör vi för att bidra till en minskad risk för smittspridning.

Vi hoppas alla medlemmar har förståelse för denna åtgärd och ber er besöka vår Hemsida för vidare information.


                        Styrelsen

Vägföreningen planerar att hålla sitt ordinarie Årsmöte för 2020 tisdagen den 24 mars med start kl.19 i Medborgarhuset Ledet.
Motioner som skall behandlas på mötet skall vara Styrelsen tillhanda 2 veckor innan mötet, dock senast fredag 15 mars.
Kontakta Ordföranden Hans Hellman om du har något som önskas bli behandlat.
Sedvanliga dokument med Dagorning och övriga möteshandlingar kommer att presenteras på Hemsidan så snart dessa är upprättade.

Styrelsen hälsar alla medlemmar och berörda Välkomna !