Vägföreningen planerar att hålla sitt ordinarie Årsmöte 2019 måndagen den 18 mars med start kl.19 i Medborgarhuset Ledet.
Motioner som skall behandlas på mötet skall vara Styrelsen tillhanda senast fredag 8 mars 2019.
Kontakta Ordföranden Hans Hellman om du har något som önskas bli behandlat.
Sedvanliga dokument och handlingar samt Dagordning för mötet presenteras nedan:

Styrelsen hälsar alla medlemmar och berörda välkomna.

Vägföreningen planerar att hålla sitt ordinarie Årsmöte 2019 måndagen den 18 mars med start kl.19 i Medborgarhuset Ledet.
Motioner som skall behandlas på mötet skall vara Styrelsen tillhanda senast fredag 8 mars 2019.
Kontakta Ordföranden Hans Hellman om du har något som önskas bli behandlat.
Sedvanliga dokument och handlingar samt Dagordning för mötet kommer att presenteras senare.

Styrelsen hälsar alla medlemmar och berörda välkomna.

Trafikverket har nu påbörjat arbeten i Alafors vid östra korsningen Alingsåsvägen - Nya Alingsåsvägen för att förbättra säkerheten för de oskyddade trafikanterna. En mindre refug kommer att byggas och gång-/cykelvägen kommer att förlängas en bit.

(Se även artikel i Alekuriren nr 25, vecka 26, 2018)

Under november 2018 inleds en omfattande marksanering vid "punkthusen" i Nol som Naturvårdsverket finansierar. Arbetet planeras vara klart till april nästa år 2019.

Området sträcker sig runt grusplanen vid Mossvägen och Folketshusvägen, parkeringsplatsen bakom vårdcentralen, fram till skolgården och förskolan. Nolbäcken omfattas också av saneringsprojektet.
Arbetet jämförs med 300 ton blyrester som skall köras bort med ca 1000 långtradar-transporter samt återfyllning till viss del.

Ett 2m högt säkerhesstaket kommer att uppföras runt saneringsområdet. Arbetet genomförs i etapper där ett område grävs ut först och sedan återfylls och täcks över innan nästa del påbörjas. Grävarbetena kommer att gå ner till ca. 3,5m djup.
Det första steget blir att dra om alla ledningar som hittats i saneringsområdet och säkerställa att nödvändiga funktioner som V/A och EL samt Tele/Fiber hålls i drift under projekttiden.

Vi ber alla som berörs av störningar och de olägenheter som självklart kommer att uppstå under detta pågående och omfattande jobb att ha förståelse för att detta inte är ett lätt jobb och att projektet kan stöta på oväntade problem som måste lösas akut.

Resultatet av saneringen kommer att bli odelat positiv och Alebyggen kan förhoppningsvis redan nästa år starta bygget med två "nya punkthus" med totalt 54 hyresrätter på Folketshusvägen och parkeringen som ofta har översvämmats vid häftiga regn kommer då att höjas.
Vi ser även fram emot att en ny förskola kommer att uppföras inom området.

NCC har nu påbörjat de underhållsarbeten som planeras på våra vägar under innevarande säsong 2018.
Vi ber berörda att ha överseende med de olägenheter som kan uppstå när arbetsfordon och personal utför arbetet i ert område.
Var behjälplig med att inte parkera fordon så att det hindrar genomförandet.