Börja inte gräva utan tillstånd.

Alla arbeten oavsett om vad det gäller inom allmän plats som förvaltas av Nol-Alafors vägförening ska utföras av vägföreningen godkänd entreprenör.
Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun gäller tills vidare
Med arbete avses i detta sammanhang anläggnings- och reparationsarbete, dvs schaktning, fräsning, sprängning, spontning, länspumpning, återställning, tillfälliga åtgärder etc. i samband med utförande av ledningar, kablar, värmekulvertar och andra underjordiska byggnadsverk.

Även grundundersökningar räknas som arbete i mark. 
Föreskrifter enligt Handbok på väg skall följas.
För att arbeta inom vägområdet och parkmark krävs det skriftligt tillstånd.
Om tillstånd för arbeten inom gatu- och parkmark saknas vid arbetets påbörjande utgår vite.
Vid akuta åtgärder utgår vite om tillståndsansökan inte har lämnats senast dagen efter påbörjandet.
 Ale Kommun Sektor samhällsbyggnad lämnar tillstånd för arbeten där Nol-Alafors Vägförening är huvudman.