Behöver du söka dispens.

Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar undantag (dispens) från trafikförordningen (TrF) när det gäller breda, långa och tunga transporter.

Undantag får tillåtas om det behövs av särskilda skäl och om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan stor olägenhet. 
Trafikverket ger också information och råd till enskilda, företag, kommuner med flera om fordon, fordonskombinationer, färdvägar, regler och transportvillkor.
Berör transporten enbart en kommun ska du skicka din ansökan till kommunen.
När transporten berör flera kommuner ska du skicka din ansökan till Trafikverkets regionkontor i den region där färden påbörjas.