Hur förvaltar vi din väg.

En samfällighetsförening är en form för förvaltning där ägarna av deltagande fastigheter har ansvar och inflytande över drift och underhåll. 
Det är viktigt att skilja på fastighetens behov och ägarens.
Förvaltningen skall endast avse fastighetens behov av t.ex. en gemensamhetsanläggning.
Samfällighetsföreningen är en juridisk person där medlemmarna är ägare av de fastigheter som har andel i samfälligheten.

Fastighetsägare som har en fastighet med andel i en samfällighet, delägarfastighet, är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.