Skall du bygga.

Enligt Anläggningslagen (1973:1149) § 48 har en fastighetsägare  som tillfälligt använder sig av vägen i  större omfattning än vad som svarar mot fastighetens andelstal ålagts skyldighet att ersätta vägföreningen de merkostnader som uppkommer till följd av den ändrade användningen.

Den nämnda bestämmelsen är till för att vägföreningen skall få ersättning dels för det extra slitage som intensiv trafik till och från fastigheten orsakar på vägkroppen vid byggnation eller annan tillfällig användning av vägen. 
Dels att vägföreningen skall få ersättning för eventuella skador på vägen.
Med större omfattning menas i detta sammanhang husbyggnation, (ny-, om - eller tillbyggnad).
Även schaktningsarbeten, t ex byggande av pool, omfattas av denna bestämmelse, däremot inte byggande av friggebod.
Även annan byggherre eller entreprenör som nyttjar vägföreningens vägar tillfälligt är skyldig att ersätta vägföreningen.
Fastighetsägaren skall därför i god tid anmäla till styrelsen om kommande byggnation.