Ändra inte din utfart utan tillstånd!

Tillstånd krävs alltid för att förändra en fastighetsutfart. 
Den nya eller ändrade utfarten får inte försämra trafiksäkerheten.
Vägföreningen bedömer i samråd med trafikingenjörerna på Ale Kommun hur trafiksäkerheten och framkomligheten blir både för den som använder utfarten samt för trafiken som passerar på den aktuella vägen.
Det är inte tillåtet att öka antalet utfarter från fastigheten så att möjligheten att använda delar av vägen för snöupplag hindras.
Vägföreningen ger endast tillstånd till utfarten om trafiksäkerheten kan tillgodoses.
Infart till fastigheten ska vara utformad så att vatten från fastigheten inte rinner ut på anslutande vägs körbana.
Plan o Bygglagen 11 kap 23 §
Byggnadsnämnden får förelägga ägaren av en fastighet eller en byggnad inom ett område med detaljplan att ändra utfart eller annan utgång mot gator eller vägar.