Parkera rätt!

Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte med vägmärke utan du måste kunna dem ändå. 
Det finns också lokala bestämmelser om parkering, dessa är normalt utmärkta med vägmärke.
Det är inte tillåtet att parkera fordon på egen infart med del av fordonet placerat på gatan eller gångbanan.

Plan o Bygglagen 4 kap. 13 § 
I en detaljplan får kommunen bestämma att viss mark eller vissa byggnader inte får användas för parkering