Schakta i backarna.

För alla schaktningsarbeten inom vägområdet (allmän plats) krävs det skriftligt tillstånd.  
I och på marken finns ledningar för va-, el-, trafiksignaler, fjärrvärme- och telekommunikation.
Vägföreningen måste ha kontroll över förändringar och ingrepp i de markytor som förvaltas.
För vägföreningen är det viktigt att genom långsiktig planering och bra samordning kunna begränsa antalet grävningar i gatorna.
Schaktning innebär alltid att standarden på t ex gatan försämras.
För att minimera risken för detta krävs en samordning och att den som genomför en schaktning också får betala för återställandet samt för den försämrade standarden.

Därför får inte grävning eller andra ingrepp på vägen ske utan skriftligt tillstånd från markägaren. 
Detta krav gäller såväl enskilda personer och privata företag som kommunala verksamheter.
Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun gäller tills vidare.
Föreskrifter enligt Handbok på väg skall följas.
Ale Kommun Sektor samhällsbyggnad lämnar schakttillstånd för allmän plats där Nol-Alafors Vägförening är huvudman.