Barmarksunderhåll av vägarna.

Drift och underhåll av beläggningar omfattar allt från lagning av sprickor och hål och spårlagningar till ny beläggning. 
Hyvling och grusning samt dikning och slåtter vid våra vägar. 

Akuta brister, som skador på vägar och parkeringsplatser som utgör en säkerhetsrisk för trafikanter, åtgärdas löpande under hela året 
Behovet av större underhållsåtgärder, som asfaltering, inventeras inför varje säsong och utförs därefter i prioritetsordning.