Kommunalt huvudmannaskap

Motion från Ale kommun till årsstämman 2016-03-14 angående intresseanmälan för kommunalt övertagande av allmän platsmark inom vägsamfälligheten.

Årsmötet 2016-03-14 beslutade att anta Ale kommuns erbjudande.
Det är en process som tar tid, men måste ske på ett sådant sätt att vägföreningen förändras enligt lag.
Våra vägar kommer att besiktigas av ett oberoende företag.
Denna bekostas av Ale kommun.
Kostnaden för eventuell upprustning räknas fram och hur mycket det innebär för vägföreningen.
Kommunen och vägföreningen delar på kostnaden för upprustningen.
Det är ett beslut som Ale kommun har beslutat och som vägföreningens styrelse inte har kunnat påverka.
Det är nödvändigt att prioritera vilka vägar som åtgärdas efter den oberoende besiktning som kommer att genomföras.
Detta för att vi inte skall behöva utföra arbetet flera gånger.