Normalavgift för andel.

Fastighetens andelstal, som oftast bestäms genom förrättning av Lantmäteriet, grundas på fastighetens användning av vägen eller vägsystemet. 
Man utgår då ifrån den verksamhet som finns på fastigheten, till exempel: permanentboende, fritidsboende, näringsverksamhet etc.
Grundandelstalet är 1,0 för åretruntboende, 0,6 per lägenhet i flerfamiljshus, 0,5 för fritidshus och 0,1 för obebyggd mark.
Avgiften för 1 andel är för närvarande 2000: - inkl. moms, fastställt vid årsmöte 2024.
Andelstalet kan avvika beroende på speciella omständigheter.
Föreningen har möjlighet att förändra andelstalet om det bedöms vara felaktigt av någon anledning.