Varför underhåller vi din väg.

Nol-Alafors Vägförening är en samfällighetsförening som bildades 10 augusti 1970 enligt lagen om enskilda vägar (EVL) från 3 september 1939 och är väghållare för de flesta vägarna i Nol och Alafors.
Vi har för närvarande ca 970 delägare och 1570 andelar i samfälligheten.

Väghållningsskyldighet för enskilda vägar regleras enligt anläggningslagen, samfällighet ska bildas för att förvalta beslutad gemensamhetsanläggning, som i vårt fall heter Nol ga:15.
Det innebär att vi har enskilt huvudmannaskap för våra vägar.
Det är styrelsen för samfälligheten som fattar alla beslut som berör Nol ga:15 mellan årsmötena.
Vi förvaltar för närvarande ca 26 km väg, samt ca 38000 m² grönytor.
Enligt anläggningsförättningen skall vi underhålla vägarna för att upprätthålla en god vägstandard.
Vägarna är enskilda och får trafikeras av alla under förutsättning att trafikreglerna följs.
När ny detaljplanering sker är det ett nära sammarbete med kommunen där vägföreningens vägar är berörda.
Kommunen beslutar om flera frågor som rör vägarna i vårt område, till exempel vägbelysning och trafiksäkerhet.
Vägområdets geografiska omfattning beslutas vid omprövning enligt anläggningslagen och genomförs av Lantmäteriet och är beroende av om det skall vara enskilt eller kommunalt huvudmannaskap.