För akuta vägproblem & vinterväghållning 

se under rubriken "Kontakt"
Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar. 
Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll.  
Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna. 
Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter,
samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.
 
Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastighetsägare.
Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och
lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.
NYHETER & AKTUELL INFORMATION


Stenvalvsbron Alafors

Nol-Alafors Vägförening undersöker historiken kring "Stenvalvsbron" i Alafors 

längs "gamla" Alingsåsvägen över Sköldsån.

Vi vill gärna komma i kontakt med personer som kan berätta och ge uppgifter om brons historik.

Finns det någon som har bilder eller foton från tidigare år ?

Vi tror att bron byggdes 1915, vilket betyder att vi nu har en brokonstruktion som är nära 110 år.

Officiella uppgifter: 

Bro, Ale, Alafors, Alingsåsvägen, 1 valv, Hälltorpsån, 1915, Längd 33m, Bredd 7m, Höjd 5m, Brospann ca.10m, koordinat läge 57 55 24,97 samt 12 04 54,08. 

Bron tjänade fram till 1970-talet som trafikled, väg 1968 och genomfartsväg i Alafors och överfart österut 

mot Starrkärr och vidare till Alingsås.

Den nuvarande trafikleden som nu är i bruk benämns Nya Alingsåsvägen.

Områdena i anslutning till Sköldsån, Hälltorpssjön, Furulundsområdet m.fl. platser redovisas som särskilt betydelsefulla för bl.a. när-rekreation och de har stor betydelse för skola, friluftsliv, naturvård för artbevarande och i vissa fall kulturminnesvård.

Har du eller vet du någon som har fotografier eller uppgifter om viktiga händelser kring eller om bron, kontakta 

Ordf.  Hans Hellman på telefon 0706-30 25 30 eller Sekr.  Göran Svensson på telefon 0762-90 39 15, 

alternativt via e-post alaforsarna@gmail.com


Vi tackar på förhand för ditt intresse

Styrelsen Nol-Alafors Vägförening

     

                                                                         ----------------------  ### -------------------------

Momsfrågan

Den 15 februari 2022 publicerade Skatteverket ett ställningstagande med innebörden att Skatteverket numera anser att alla samfällighets-föreningar ska momsregistrera sig och ta ut moms på Föreningens avgifter från medlemmarna.                                                                                    Efter överklagande till Skatterättsnämnden, har nämnden den 27/2 2023 trots allt fastslagit att Samfällighetsföreningar som har en högre omsättning än 80.000 kr ska debitera moms på de uttaxeringar som sker till Föreningens medlemmar.
Detta innebär att vi numer höjt vår medlemsavgift och att den fortsättningsvis är momspliktig. Som ett led i att att hålla medlemsavgiften så låg som möjligt, har årsmötet beslutat att utgå från en något lägre avgift än föregående år och på så vis hamna på en årsavgift på 2.000 kr/medlem inkl.moms.

Kommunens övertagande av Vägföreningens ansvar
2022.03.28 beslutade Kommunfullmäktige att upphäva beslut fattat 28 september 2015, §139 att Ale Kommun skall överta Huvudmannaskapet (inom detaljplan) för de större Vägföreningarna i Kommunen.
KF beslutade också att vid nya detaljplaner eller ny exploatering i eller i anslutning till tätort ska beslut fattas om berörda samt kringliggande vägnät bör övergå till Kommunalt Huvudmannaskap enligt 4 kap. 7§ Plan- och Bygglagen (2010:900).
Vägföreningen har fått många synpunkter på varför Kommunen inte övertagit Vägföreningarnas ansvar enligt tidigare fattat beslut.
Vi kan bara hänvisa till "politiken" i Kommunen, som fattat detta beslut utan samråd med Vägföreningarna.

Stenvalvsbron Alafors

Stenvalvsbron Alafors
Nol-Alafors Vägförening undersöker historiken kring "Stenvalvsbron" i Alafors längs "gamla" Alingsåsvägen över Sköldsån.
Vi vill gärna komma i kontakt med personer som kan berätta och ge uppgifter om brons historik.
Finns det någon som har bilder eller foton från tidigare år ?

Vi tror att bron byggdes 1915, vilket betyder att vi nu har en brokonstruktion som är nära 110 år.

Officiella uppgifter:
Bro, Ale, Alafors, Alingsåsvägen, 1 valv, Hälltorpsån, 1915, Längd 33m, Bredd 7m, Höjd 5m, Brospann ca. 10m, koordinat läge 57 55 24,97 samt 12 04 54, 08.

Bron tjänade fram till 1970-talet som trafikled, väg 1968 och genomfartsväg i Alafors och överfart österut mot Starrkärr och vidare till Alingsås.
Den nuvarande trafikleden som nu är i bruk benämns "Nya Alingsåsvägen".

Områdena i anslutning till Sköldsån, Hälltorpssjön, Furulundsområdet m.fl. platser redovisas som särskilt betydelsefulla för bl.a. när-rekreaktion och de har stor betydelse för skola, friluftsliv, naturvård för artbevarande och i vissa fall kulturminnesvård.

Har du eller vet någon som har fotografier eller uppgifter om viktiga händelser kring eller om bron, kontakta Ordf. Hans Hellman på telefon 0706-30 25 30 eller Sekr. Göran Svensson på telefon 0762-90 39 15, alternativt via e-post :  alaforsarna@gmail.com

Vi tackar på förhand för ditt intresse

Styrelsen Nol-Alafors Vägförening

Vi har nu haft vårt Årsmöte 2023. Tyvärr var inte mötet så välbesökt som Styrelsen önskat men de ärenden och punkter som var på agendan behandlades planenligt. Protokoll med Bilagor ser ni genom att klicka på "Protokoll från Årsmötet 2023".
Styrelsen ser fram emot ett givande och intressant samarbete med er under den kommande säsongen 2023.

Styrelsen

Vägföreningen planerar att hålla ordinarie Årsmöte för 2023 tisdagen den 21 mars kl.18.
Vi ses i Medborgarhuset Ledet Alafors.

Motioner som önskas bli behandlade på mötet skall vara Styrelsen tillhanda senast 13 mars, men vi tar gärna emot sådana redan nu.
Kontakta Ordförande Hans Hellman, om du har något som skall behandlas på Årsmötet.

Inbjudan och Kallelse till Årsmötet samt bilagor med sedvanliga dokument såsom Dagordning och övriga Möteshandlingar finns på Hemsidan genom att klicka på "Årsmöteshandlingar 2023".

Styrelsen hälsar alla medlemmar och övriga berörda Välkomna !

Styrelsen för Nol-Alafors Vägförening vill hälsa alla sina medlemmar
och övriga berörda en God Jul & ett Gott Nytt År.
Vi ser fram emot en intressant period med er under det kommande året 2023.

Hälsningar Styrelsen

Som Fastighetsägare skall man tillse att löv och nedfallna grenar tas bort på gator och gång-/cykelvägar som gränsar till egen fastighet för att minimera risk för olyckor och personskador.
Tänk på att lövsamlingar kan bli hala och förorsaka halkrisk.
Klipp och ansa häckar och träd till rekommenderad höjd, vid infarter och väganslutningar, inför vintern.
Tänk då också på att grenar och buskar tyngs ned av fallande snö och behöver ha marginal till intilliggande vägavsnitt.

Styrelsen