För akuta vägproblem & vinterväghållning 

se under rubriken "Kontakt"Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar. 
Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll.  
Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna. 
Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter,
samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.
 
Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastighetsägare.
Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och
lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.
NYHETER & AKTUELL INFORMATION

Som Fastighetsägare skall man tillse att löv och nedfallna grenar tas bort på gator och gång-/cykelvägar som gränsar till egen fastighet för att minimera risk för olyckor och personskador.
Tänk på att lövsamlingar kan bli hala och förorsaka halkrisk.
Klipp och ansa häckar och träd till rekommenderad höjd, vid infarter och väganslutningar, inför vintern.
Tänk då också på att grenar och buskar tyngs ned av fallande snö och behöver ha marginal till intilliggande vägavsnitt.

Styrelsen

Vägföreningen planerar att hålla ordinarie Årsmöte för 2022 tisdagen den 22 mars kl.18.                 Vi ses i Medborgarhuset Ledet Alafors.

Motioner som skall behandlas på mötet skall vara Styrelsen tillhanda senast 15 mars, men vi tar gärna emot sådana redan nu.
Kontakta Ordföranden, Hans Hellman, om du har något som önskas bli behandlat.

Inbjudan och Kallelse till Årsmötet samt bilagor med sedvanliga dokument såsom Dagordning och övriga möteshandlingar finns på Hemsidan genom att klicka på "Årmöteshandlingar 2022".

Styrelsen hälsar alla medlemmar
och berörda Välkomna !Från och med början på november kan du hämta grus för halkbekämpning vid Brandsbo i Nol.   Det är endast tillåtet att hämta grus för eget behov i mindre kärl, ej på släpkärror.

Styrelsen

Vägföreningen har hållit sitt Årsmöte för 2021 i Furulundsparken den 23 juni.
Deltagarantalet var minimalt men sedvanliga årsmöteshandlingar presenterades
av Styrelsen och beslutades gälla för kommande säsong.

Protokollet från mötet kan ses via denna länk.

Hälsningar
 Styrelsen