För akuta vägproblem & vinterväghållning 

se under rubriken "Kontakt"


Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar. 
Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll.  
Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna. 
Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö. 
Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare. 
Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

Vägföreningen har hållit sitt Årsmöte för 2021 i Furulundsparken den 23 juni.
Deltagarantalet var minimalt men sedvanliga årsmöteshandlingar presenterades
av Styrelsen och beslutades gälla för kommande säsong.

Protokollet från mötet kan ses via denna länk.

Hälsningar
 Styrelsen

Styrelsen har beslutat att hålla Årsstämma 2021 utomhus i Furulundsparken onsdagen den 23 juni kl.18.00.
Ärenden kommer att behandlas enbart enligt formell dagordning.
Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga dels på Tempo i Nol men också här på Hemsidan.
Motioner skall vara Styrelsen tillhanda senast 15 juni 2021, antingen via e-post till adress: alaforsarna@gmail.com eller vanlig Post till adress: Nol-Alafors Vägförening, Lövåsvägen 6, 44950 Alafors.

# För att se Årsmöteshandlingar - klicka på "årsmöteshandlingar" i texten ovan !

Välkomna
StyrelsenStyrelsen ser inga möjligheter att hålla Årsmötet för 2021 på ordinarie tid och plats i mitten på mars.
I avvaktan på att vaccinationen mot Covid-19 skall komma igång på bred front, senareläggs Årsmötet till tidigast någon gång under juni månad.
Styrelsen ser inte behov av att förändra medlemsavgiften för 2021 utan avser att fakturera medlemmarna under mars med oförändrad avgift på 1800 Sek.
Befintliga styrelsemedlemmar kommer att fortsätta sina uppdrag tills Årsmötet hålls då val av eventuella ersättare görs på sedvanligt sätt.

Om någon medlem har brådskande frågor som måste hanteras innan Årsmötet hålls, kontakta ordförande eller någon i Styrelsen för bedömning hur vi går vidare med detta.

Det råder stundtals svåra trafiksituationer längs Folketshusvägen och dess bivägar. Anledningen är givetvis till stor del all byggtrafik som uppstår då ett begränsat område bebyggs och ändras så som nu sker i centrala Nol.
Det byggs inte bara fastigheter utan cykel- & gångvägar uppförs nu för att längre fram kunna bidraga till bättre infrastruktur för de boende i området.
Ni som berörs, ha överseende med de problem som råder nu - arbetena och förändringarna är till för att det skall bli bättre i framtiden.


Kommunen håller på med V/A-arbete längs Smedjebacken i Alafors och arbetet kommer att fortgå från mars till slutet av hösten i år.
Framkomligheten kommer att vara begränsad så boende och besökande till fastigheterna längs vägen ombeds ha överseende med de problem som kan uppstå.