Diken.

Till väghållarens uppgifter hör att hålla vägkroppen avvattnad, eftersom vatten i vägkroppen riskerar leda till försämrad bärighet och risk för skador i vägområdet. 
Det är inte tillåtet för fastighetsägaren att lägga igen öppna diken utanför sin fastighet.

Dagvatten.

Till väghållarens uppgifter hör inte att ta hand om regn- och ytvatten (dagvatten) från fastigheterna längs de vägar väghållaren har att sköta. 
Ägaren till sidoväg är skyldig att se till att vägen avvattnas på ett riktigt sätt och inte vållar skada på angränsande mark T.ex. svallis, urspolning mm.
Fastighetsägaren har ansvar för att ta hand om dagvatten från sin fastighet.
Dagvattenledning får inte ledas ut i fastighetsgränsen.